میلگرد برنج

برنجها، گروه آلیاژی حاصل از آمیخته شدن دو فلز مس و روی است. ولی برای بهبود تراش پذیری برنجها معمولا 2 تا 3 درصد سرب نیز به آن افزوده می شود. مقاطع برنجی که محصولات اکسترودی هستند شامل انواع اشکال در سطح مقطع می باشن د.   مقاطع برنجی شامل دو گروه عمده هستند که عبارتند از مقاطع فورج و مقاطع تراش. مورد مصرف این گروه محصولی، در تولید شیرآلات آب و گاز می باشد. مقاطع فورج، مخصوص انجام فورج گرم هستند. ولی مقاطع تراش، برای انجام عملیات تراشکاری مورد مصرف قرار می گیرند.   آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی مقاطع برنجی به شرح جدول ذیل می باشد: آلیاژ نام گذاری مطابقت استاندارد ترکیب شیمیایی ISO USA ASTM GERMANY DIN JIN JAPAN UK BS مس سرب روی 70B Cartridge Brass CuZn30 C 26000 CuZn30 C 2600 CZ 106 68.5-71.5 - مانده 65B Yellow Brass CuZn35 C 27000 CuZn36 C 2700 CZ 107 64.0-66.0 - مانده 63B Common Brass CuZn37 C 27400 CuZn37 C 2720 CZ 108 62.0-64.0 - مانده FCD Free Machining Brass CuZn39Pb3 C 38500 CuZn39Pb3 C 3603 CZ 121 57.5-59.0 2.5-3.3 مانده FCR Free Cutting & Riveting CuZn36Pb3 C 36000 CuZn36Pb3 C 3601 CZ 124 60.0-62.5 2.5-3.3 مانده FB Forging Brass CuZn39Pb2 C 37700 CuZn39Pb2 C 3771 CZ 128 58.5-60.5 1.5-2.5 مانده FB2 CuZn40Pb2 C 38000 CuZn40Pb2 C 3771 CZ 122 57.5-59.0 1.5-2.5 مانده ADB(1) Admirally Brass CuZn28Sn1 C 44300 CuZn28Sn1 C 4430 CZ 111 70.0-72.0 - مانده ALB(2) Aluminum Brass CuZn20Al2 C 68700 CuZn20Al2 C 6870 CZ 110 76.0-79.0 - مانده AMB(3) High Tensile Brass CuZn37Mn3Al2 - CuZn40Al2 - CZ 114 56.5-59.0 - مانده FMR(4) Leaded Brass CuZn36Pb1.5 C 35340 CuZn36Pb1.5 - CZ 119 62.0-64.0 1-2 مانده (1) قلع 1.2 0.9 (2)آلومینیوم 2.3 1.8 و آرسنیک 0.035 0.02 (3) آلومینیوم 2.3 1.2 و آهن 1 و منگنز 2.6 1.4 ونیکل 2وسیلیسیوم 0.1 0.3 (4) آهن 0.2