موضوع جستجو: شمش سرب - ۱۵ مورد پیدا شد

۱ . ورق سرب رادیولوژی، فروش : رادیولوژی شیشه سربی فروش شمش سرب خالص.سرب باطری. خرید ضایعات سرب   ۰۹۱۲۴۵۴۸۳۵۰ سیدحسین محمدی
۲ . ورق سرب : رادیولوژی شیشه سربی فروش شمش سرب خالص.سرب باطری. خرید ضایعات سرب ۰۹۱۲۴۵۴۸۳۵۰ سیدحسین محمدی www.businessman.blogfa.com   درجه خلوص ورق سرب به صورت انتخابی (تا 99/99 درصد).   مشاوره و کمک در انتخاب اندازه ورق سرب(از روی نقشه) و ضخامت ورق
۳ . ورق سرب راديولوژی : رادیولوژی شیشه سربی فروش شمش سرب خالص.سرب باطری. خرید ضایعات سرب ۰۹۱۲۴۵۴۸۳۵۰ سیدحسین محمدی
۴ . قلع : به صورت شمش میله ای و ورقی فروش شمش قلع، نیکل، سرب، روی، بیسموت ورق سرب مخصوص رادیولوژی     09124548350 33909333 33910621
۵ . فروش شمش قلع : به صورت شمش میله ای و ورقی فروش شمش قلع، نیکل، سرب، روی، بیسموت ورق سرب مخصوص رادیولوژی     09124548350 33909333 33910621
۶ . قلع : به صورت شمش میله ای و ورقی     09124548350 33909333 33910621
۷ . بابیت : فلزات رنگین شمش قلع خالص . سرب خالص . لحیم .  نیکل . روی آنتی موان .  بیسموت . مس .آلومینیوم .منیزیم کامیودم . کروم متال . منگنز متال . 
۸ . کادمیوم : فلزات رنگین شمش قلع خالص . سرب خالص . لحیم .  نیکل . روی آنتی موان .  بیسموت . مس .آلومینیوم .منیزیم کادمیوم . کروم متال . منگنز متال . 
۹ . شمش روي : فلزات رنگین شمش قلع خالص . سرب خالص . لحیم .  نیکل . روی آنتی موان .  بیسموت . مس .آلومینیوم .منیزیم کادمیوم . کروم متال . منگنز متال . 
۱۰ . شمش روي : فلزات رنگین شمش قلع خالص . سرب خالص . لحیم .  نیکل . روی آنتی موان .  بیسموت . مس .آلومینیوم .منیزیم کادمیوم . کروم متال . منگنز متال .